• چشم انداز و خط مشی شرکت رهپویان صالح (سهامی خاص)

  شرکت ره پویان صالح (مپصا) واقع در استان اصفهان به عنوان بزرگترین مـرکز مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه کشوردر زمینه ارائه مشاوره های زیست محیطی و امحاء پسماندها با استفاده از پسماند سوزهای نسل جدید به یاری خداوند متعال و با تکیه دانش و توانمندی کارکنان کوشـا و متعهد خویش ضمن رعایت الـزامات قانونی، به منظور افزایش رضایت مندی مشتریان و کارکنان وسایر طرفهای ذینفع، در راستـای ارتقـاء سطح کیفیت خود، بهداشت حرفـه ای، محیط زیست در نظر دارد، با استقـرار و حفظ سیسـتم های نوین مدیریتی و در نظر گرفتن اهداف راهبردی زیر در مسیر سرآمدی گام بر دارد.

  1. پیشگیری کنترل و کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از فرآیندهای واحدهای صنعتی و تلاش در راستای توسعه فعالیت ها و ارتباطات موثر زیست محیطی.
  2. گسترش فرهنگ مشارکت و افزایش دانش کارکنان به منظور ارتقاء سطح بهره وری و کیفیت در مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه.
  3. بهبود شرایط ایمنی و بهداشت حرفه ای به منظور کنترل پیشگیری و کاهش ریسک های مربوط به محیط تجهیزات و نیروی انسانی.
  4. مدیریت مناسب تغییرات با هدف بهبود مستمر در عملکرد فرآیند ها ضمن در نظر گرفتن یکپارچگی منابع و سرمایه.
  5. افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان در راستای دستیابی به توسعه پایداراز طریق تعامل با ایشان و جامعه و اهمیت به نظرات ایشان به منظور رهسپاری در مسیر سرآمدی.
 • Apycom jQuery Menus

  کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ره پویان صالح می باشد