footer

سیستم آنلاین گازهای خروجی :

سیستم آنلاین گازهای خروجی و اندازه گیری ترکیبات دیوکسین و فوران در دستگاه های پسماندسوز مپصا:
به منظور کنترل و استاندارد سازی آلاینده های حاصل از فرایند زباله سوزی و با توجه به ضمانت اتحادیه اروپا در خصوص مطابقت تکنولوژی شرکت ATI Environment فرانسه با استانداردهای اتحادیه اروپا (۲۰۰۰/۷۶/EC)، مجموعه مپصا نسبت به راه اندازی یکی از جدیدترین سیستم های پایش آنلاین ساخت کمپانی Sick کشور آلمان برای پایش گازهای خروجی هر خط دستگاه پسماند سوز با قابلیت ارسال اطلاعات به سازمان حفاظت محیط زیست اقدام نموده است. خروجی هر خط دستگاه پسماند سوز به صورت مجزا در قسمت مانیتورینگ مورد بررسی قرار می گیرد. این سیستم پایش گاز خروجی پارامترهای مهم HCl، SO2 ،NOx، Dust،CO، CO2، O2 و H2O را به صورت آنلاین اندازه گیری می کند. همچنین این مجموعه به عنوان اولین صنعت کشور نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری ترکیبات دیوکسین و فوران در خروجی دستگاه پسماند سوز اقدام نمود. نمونه برداری این ترکیبات توسط آزمایشگاه Wessling کشور آلمان و در زمان امحا پسماند PCBsبا غلظت بیش از ۱۰۰۰۰PPM و در حضور کارشناسان اداره کل محیط زیست استان اصفهان صورت پذیرفت و آنالیز این نمونه ها نیز در آزمایشگاه همان شرکت در آلمان صورت پذیرفت. نتایج نمونه برداری این ترکیبات، همانگونه که توسط شرکت سازنده دستگاه ها نیز ضمانت شده بود در محدوده مجاز استاندارد۲۰۰۰/۷۶/ECمی باشد و غلظت کمتر از ۰.۰۱ ngTEQ/Nm3 را نشان دادند. نتایج این نمونه برداری به سازمان حفاظت محیط زیست نیز ارائه گردید.

خروجی هر خط دستگاه پسماند سوز به صورت مجزا در قسمت مانیتورینگ مورد بررسی قرار می گیرد. این سیستم پایش گاز خروجی پارامترهای مهم o2، Co2، Co، Dust، Nox، sO2، HCL و H2o را به صورت آنلاین اندازه گیری می کند.

همچنین این مجموعه به عنوان اولین صنعت کشور نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری ترکیبات دیوکسین و فوران در خروجی دستگاه پسماند سوز اقدام نمود. نمونه برداری این ترکیبات توسط آزمایشگاه Wessing کشور آلمان و در زمان امحا پسماند PCBs  با غلظت بیش از ۱۰۰۰۰PPM و در حضور کارشناسان اداره کل محیط زیست استان اصفهان صورت پذیرفت و آنالیز این نمونه ها نیز در آزمایشگاه همان شرکت در آلمان صورت پذیرفت. نتایج نمونه برداری این ترکیبات همانگونه که توسط شرکت سازنده دستگاه ها نیز ضمانت شده بود در محدوده مجاز استاندارد EC/2000/76  می باشد و غلظت کمتر از ng TEQ/ Nm3 0.01  را نشان دادند. نتایج این نمونه برداری به سازمان حفاظت محیط زیست نیز ارائه کردید.